Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LABAMBA MIESZCZĄCEGO SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.LABAMBA.COM.PL

Właścicielem sklepu LABAMBA  jest: Piotr Niedźwiedzki, JaPaPi Print Piotr Niedźwiedzki, ul. S. Batorego 4, 96-100 Skierniewice NIP 836-177-94-11 REGON 384422870, organ rejestrujący to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (dalej „Sklep internetowy”).

Adres korespondencyjny Sklepu to: Batorego 4, 96-100 Skierniewice

Pozostałe dane kontaktowe: sklep@labamba.com.pl, tel.791 771 909 (telefon dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00).

Konto bankowe sklepu: ING Bank Śląski  60 1050 1924 1000 0097 1951 5349

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego LA BAMBA, dotyczy w szczególności kwestii składania zamówień, zasady zawierania za pośrednictwem niniejszego Sklepu umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Uwaga! Przed wypełnieniem formularza zamówienia prosimy o zapoznanie się  treścią niniejszego Regulaminu dostępnego w zakładce „Kontakt”.

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym LABAMBA.

Sprzedawca – właściciel Sklepu,

Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

Konsument – osoba fizyczna (zwana w dalszej części także „Klientem”) dokonująca czynności prawnej, w tym zawarcie umowy sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 (trzynasty) rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 (osiemnastego) roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie;

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Sklep internetowy  – prowadzony przez Przedsiębiorcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: https://labamba.com.pl

Zamówienie  – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

Usługa – wykonanie zlecenia na zamówienie klienta zgodnie z zatwierdzonym projektem

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.
 3. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Natomiast Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 4. Składane na stronie zamówienia na produkty prezentowane przez LAMABA stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu. Umowa sprzedaży jest zawierana w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Przejdź do realizacji zamówienia”.
 5. Sklep LABAMBA zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na istotnych zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Konsument może porozumieć się z LABAMBA, za pośrednictwem telefonu 884 739 709, poczty elektronicznej e-mail sklep@labamba.com.pl oraz bezpośrednio w siedzibie sklepu stacjonarnego ul. Mireckiego 1/16, 96-100 Skierniewice
 7. Konsument w przypadku kontaktu telefonicznego z LABAMBA Kupujący ponosi koszty połączenia według stawek wybranego przez Niego operatora.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 9. Niniejszy Regulamin nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw, w szczególności roszczenia o to, aby zakupione Towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 2. Zamówienia LABAMBA przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) h/dobę.
 3. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto, wyrażonymi
  w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Oprócz ceny Towaru, Konsument pokrywa również koszty jego dostarczenia, na adres wskazany
  w złożonym zamówieniu.
 5. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 6. Zamówienia w Sklepie Klient może składać wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu https://labamba.com.pl
 7. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
 8. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
 9. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z Formularzem Zamówienia.
 10. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. II.10 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. LABAMBA honoruje następujące formy płatności:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy LABAMBA przy czym w tym przypadku, Konsument ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu,
  2. za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU.
 2. Jeżeli Konsument wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy LABAMBA, cenę Towaru, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić, na rachunek bankowy JaPaPi Print Piotr Niedźwiedzki: 60 1050 1924 1000 0097 1951 5349, podając w tytule przelewu: numer zamówienia.
 3. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

 

TERMIN PŁATNOŚCI

 1. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 4. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.
 5. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w wybranym przez klienta terminie, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności i potwierdzenia projektu.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć wybranego przez klienta terminu, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się nieznacznie wydłużyć.
 3. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych i niezależnych od LABAMBA, Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą zamówionego Towaru na inny, dłuższym czasem realizacji, jak również o możliwości rezygnacji ze złożonego zamówienia, a w konsekwencji zwrotu wszystkich wpłaconych środków pieniężnych.
 4. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep internetowy, należy dodać wybrany Towar do koszyka,
  a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.
 5. Zamówienia Sklep Internetowy realizuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.
 6. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć zamówiony i kupiony przez Konsumenta Towar bez wad fizyczny i prawnych.
 7. Kupujący przy złożeniu zamówienia, w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia.
 8. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.
 9. Zobowiązania wynikające z umowy zawartej pomiędzy LABAMBA a Klientem, które obciążają Klienta, trwają przez okres 24 miesięcy (2 lata), poczynając od momentu zawarcia umowy.

 

KOREKTA ZAMÓWIENIA

 1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu potwierdzenia realizacji zamówienia ostatecznie zatwierdzonego przez Klienta.
 2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres sklepu: sklep@labamba.com.pl lub kontaktując się ze Sprzedawcą pod nr tel. 791 771 909 (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

 

SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY TOWARU

 1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
 2. odbiór osobisty we wskazanym punkcie/oddziale/salonie Sprzedawcy (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia) – bezpłatnie,
 3. dostawa dla zamówienia powyżej 400,00 zł. – gratis
 4. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt 18 zł.,
 5. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.
 6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 7. W przypadku nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru towaru w miejscu wydania przesyłki, w czasie pierwszej podjętej przez przewoźnika próby doręczenia towaru, gwarantowany termin dostarczenia towaru uważa się za zachowany, w przypadku awizowania przez przewoźnika przesyłki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 3. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
 4. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 5. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 6. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 7. W razie niezgodności towaru z umową Klient jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres email Sprzedawcy, wskazany w dziale Informacje Ogólne Regulaminu (sklep@labamba.com.pl). Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić opis oraz zdjęcia stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt. 4 ).
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
 9. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 10. żądać usunięcia wady,
 11. żądać obniżenia ceny,
 12. odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 13. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
 14. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację emailem na adres sklep@labamba.com.pl i po potwierdzeniu przez sprzedawcę wysłać reklamowany Towar na adres: Sklep LaBamba, 96-100 Skierniewice, ul. Batorego 4
 15. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego, nr konta bankowego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 16. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 791 771 909.

 

WYMIANA TOWARU

 1. Wszystkie zakupione w Sklepie Internetowym Gotowe Towary, na życzenie Klienta podlegają wymianie na inny, w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, który ma być wymieniony.
 2. Koszt wymiany Towaru, którym będzie obciążony Konsument korzystający z takiej opcji, wynosi 18 zł (słownie: osiemnaście) i jest przeznaczony na pokrycie kosztów ponownej wysyłki Towaru.
 3. Klient może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym kolorze, bądź inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym
  i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.
 4. Klient proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego Towar. W przypadku braku dostępności towaru, LABAMBA dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), LABAMBA zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto.
 5. Wykonane na zlecenie Klienta spersonalizowane produkty galanterii papierniczej (tj.: zaproszenia, winietki, zawieszki, menu, numery stołów, plany stołów, naklejki, księgi gości, drzewka na odciski, girlandy, pudełka na ciasto, pudełka na telegramy, plakaty, skrzynki na wino) traktowane są jako usługa i nie podlegają wymianie.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z LABAMBA bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do siedziby LABAMBA w termie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.
 3. Klient może posłużyć się przykładowym formularzem przygotowanym przez LABAMBA, który należy uzupełnić, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
 4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać do siedziby LABAMBA, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia
  o skorzystaniu z tego prawa.
 5. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby LABAMBA.
 6. LABAMBA dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 7. LABAMBA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 8. Jeśli Klient zwraca Towar, w sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez LABAMBA, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.
 9. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru LABAMBA lub przekazać go osobie upoważnionej przez LABAMBA niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 10. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 9, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Zwrotu Towaru Klient powinien dokonać na adres Sklepu LABAMBA tj. ul. Batorego 4, 96-100 Skierniewice.
 12. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 13. Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego
  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. Zgodnie z art. 38 punkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 16. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 17. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zakup garnituru szytego na miarę;
 19. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 20. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 21. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 22. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 23. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 24. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 25. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 26. zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga –wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;
 27. o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 28. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
   z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a LABAMBA,
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania – wniosek
  o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 4. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a LABAMBA korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z  art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest: Piotr Niedźwiedzki, JaPaPi Print Piotr Niedźwiedzki, ul. S. Batorego 4, 96-100 Skierniewice NIP 836-177-94-11 REGON 384422870.

 W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pisemnie na adres naszej siedziby wskazany  powyżej  bądź poprzez adres e-mail: sklep@labamba.com.pl

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie poprzez formularz kontaktowy czy też realizację Twojego zamówienia poprzez stronę internetową sklepu  www.labamba.com.pl

Administrator może w ten sposób uzyskać między innymi: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Podczas składania zamówienia możesz także przesłać Administratorowi swoje zdjęcia (pliki).

I. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, zgłoszoną reklamację, żądanie, bądź przekazania informacji;
 • realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • ochrony praw Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. i f) RODO;

II. Prawo do sprzeciwu.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu wskazanym powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

III. Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa. Jednakże w zakresie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Twoje zdjęcia i lista gości które potrzebne są tylko i wyłącznie do realizacji Twojego zamówienia – przechowywane będą przez okres 30 dni od daty odbioru zamówienia. Po tym czasie będą trwale usuwane –  chyba, że zaistnieje sytuacja związana z koniecznością  dochodzenia ewentualnych roszczeń, w takiej sytuacji dane mogą być przechowywane na czas zakończenia sporu.

IV. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. firmie księgowej,
 2. operatorom pocztowym i kurierom,
 3. bankom, w zakresie realizacji płatności,
 4. organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa

V. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 1. a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. b)  sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. c)  usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. d)  przenoszenia danych,
 5. e)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO.

VI. Informacje o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy, odpowiedzi na zadane pytanie czy wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. np. wystawienia faktury VAT.

Nadto, jeżeli przekażesz nam dane osobowe swoich pracowników, członków rodziny czy znajomych informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Ciebie im udostępniona.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

IX. Ochrona Twoich danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

 1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
 3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.
 4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
 2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:
  – Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: –
  • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  – Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych::
  • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  • Instagram [administrator cookies: Facebook, Inc. z siedzibą w USA]
  • Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
  1. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  2. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
 2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 3. Drewniane przedmioty są wykonane z drewna, dlatego mogą mieć słoje oraz niewielkie niedoskonałości i nie jest to podstawą do reklamacji.
 4. Drewno i papier wypalane laserem może mieć delikatne ślady okopcenia i jest to naturalny proces.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

Załącznikami do Regulaminu są: wzór reklamacji, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  załącznik nr 2, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 3.