Klauzula Informacyjna w Zakresie Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z  art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest: Piotr Niedźwiedzki, JaPaPi Print Piotr Niedźwiedzki, ul. S. Batorego 4, 96-100 Skierniewice NIP 836-177-94-11 REGON 384422870.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pisemnie na adres naszej siedziby wskazany  powyżej  bądź poprzez adres e-mail: sklep@labamba.com.pl

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie poprzez formularz kontaktowy czy też realizację Twojego zamówienia poprzez stronę internetową sklepu  www.labamba.com.pl

Administrator może w ten sposób uzyskać między innymi: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Podczas składania zamówienia możesz także przesłać Administratorowi swoje zdjęcia (pliki).

I. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, zgłoszoną reklamację, żądanie, bądź przekazania informacji;
 • realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • ochrony praw Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. i f) RODO;

II. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu wskazanym powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

III. Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa. Jednakże w zakresie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Twoje zdjęcia i lista gości które potrzebne są tylko i wyłącznie do realizacji Twojego zamówienia – przechowywane będą przez okres 30 dni od daty odbioru zamówienia. Po tym czasie będą trwale usuwane –  chyba, że zaistnieje sytuacja związana z koniecznością  dochodzenia ewentualnych roszczeń, w takiej sytuacji dane mogą być przechowywane na czas zakończenia sporu.

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. firmie księgowej,
 2. operatorom pocztowym i kurierom,
 3. bankom, w zakresie realizacji płatności,
 4. organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa

V. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 1. a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. b)  sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. c)  usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. d)  przenoszenia danych,
 5. e)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy, odpowiedzi na zadane pytanie czy wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. np. wystawienia faktury VAT.

Nadto, jeżeli przekażesz nam dane osobowe swoich pracowników, członków rodziny czy znajomych informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Ciebie im udostępniona.

VII.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

VIII.    Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

IX. Ochrona Twoich danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.